Sesja 1 Zakres tematyczny
Dzień 1
(10.00-18.30)

» Wprowadzenie do systemu wdrażania funduszy europejskich na lata 2007-2013

» Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

» System instytucjonalny oraz zasady wyboru projektów

Dzień 2
(9.00-18.30)

» Kwalifikowalność wydatków

» Pomoc publiczna

Dzień 3
(9.00-15.00)

» Pomoc techniczna

» Procedura odwoławcza

Sesja 2 Zakres tematyczny
Dzień 1
(10.00-18.30)

» Informacja i promocja

» Informatyczne narzędzia komunikacji dla instytucji NSRO – baza wiedzy

» Dokonywanie płatności i rozliczeń

» Kontrola w zakresie kompetencji instytucji zarządzającej

Dzień 2
(9.00-18.30)

» Sposoby postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości

» Warunki certyfikacji oraz przygotowanie wniosków o płatność do KE

» System sprawozdawczości i monitoring, założenia krajowego systemu informatycznego

Dzień 3
(9.00-15.00)

» Ewaluacja

» Podsumowanie seminariów

» Rozdanie certyfikatów

Fundusze strukturalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kancelaria doradztwa gospodarczego - KDG Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego