REGULAMIN SEMINARIUM NSRO

§ 1 ZAKRES SEMINARIUM

 • Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w seminarium należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Seminarium organizowane jest przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp.j. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Organizatorem”), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Cykl seminariów finansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
 • Zajęcia na seminarium mają charakter wykładowo-warsztatowy.
 • Uczestnikami seminarium mogą być wyłącznie pracownicy tzw. instytucji NSRO, które uczestniczą w systemie wdrażania funduszy unijnych w Polsce (instytucje zarządzające, pośredniczące, wdrażające, audytowe i inne).
 • Podstawowymi odbiorcami seminarium są osoby, których staż pracy w systemie NSRO wynosi mniej niż 6 miesięcy. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w seminariach pod warunkiem, że nie brały dotychczas udziału w tego typu seminariach oraz na umotywowany wniosek przełożonego.
 • Seminaria odbywać się będą w okresie od marca do lipca 2010 roku w Warszawie. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa jest obecność na dwóch sesjach szkoleniowych (po 3 dni każda).
 • Udział w seminarium edukacyjnym, jak również nocleg i wyżywienie, są bezpłatne.
 • Koszty dojazdu na seminarium uczestnik pokrywa ze środków własnych.

§ 2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 • Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.nsro.kdg.waw.pl w zakładce REJESTRACJA lub poprzez jego wysłanie pocztą elektroniczną na adres horyzontalne@kdg.waw.pl lub faxem na nr 22 499 69 97, najpóźniej na 14 dni przed wybranym terminem seminarium.
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium edukacyjne.
 • Po wysłaniu wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem seminarium, osoby zgłoszone otrzymają na adres poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu Zgłoszeniowym informację o wynikach rekrutacji.
 • W przypadku uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się na seminarium edukacyjne, uczestnik w terminie maksymalnie 7 dni przed datą rozpoczęcia seminarium zobowiązany jest wydrukować otrzymane e-mailem potwierdzenie uczestnictwa, czytelnie podpisać, opatrzyć pieczątką instytucji i podpisem osoby przełożonej, delegującej na seminarium i przesłać zeskanowane potwierdzenie na adres horyzontalne@kdg.waw.pl lub faxem na nr 22 499 69 97.
 • Wysłanie kompletnego i podpisanego potwierdzenia jest warunkiem wzięcia udziału w seminarium.
 • Istnieje możliwość dokonania zmiany uczestnika seminarium na innego pracownika instytucji zgłaszającej, poprzez przesłanie potwierdzenia uczestnictwa z odpowiednio zmienionymi danymi.

§ 3 OBOWIĄZKI STRON

 • Do obowiązków uczestnika seminarium należy w szczególności:
  • obecność na zajęciach oraz podpisanie listy obecności,
  • wypełnienie testów i ankiety ewaluacyjnej.
 • Uczestnik seminarium edukacyjnego zobowiązany jest do zwrotu kosztów organizacji seminarium w wysokości 700 zł w przypadku, gdy na co najmniej 6 dni przed datą rozpoczęcia seminarium nie uprzedzi Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa z usprawiedliwionych powodów.
 • Do obowiązków Organizatora seminariów edukacyjnych należy w szczególności:
  • zapewnienie obsługi trenerskiej, materiałów i sal seminaryjnych, noclegów oraz wyżywienia w czasie trwania seminarium,
  • wydanie uczestnikom, którzy ukończyli seminarium, certyfikatów potwierdzających udział w seminarium edukacyjnym, poświadczonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Formularz Zgłoszeniowy stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu seminarium edukacyjnego, jak również odwołania w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Program seminarium edukacyjnego dostępny jest na stronie internetowej www.nsro.kdg.waw.pl.
Fundusze strukturalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kancelaria doradztwa gospodarczego - KDG Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego